SLUŽBY

Základom našej práce je ponúkať kvalitné právne služby, vychádzať v ústrety klientom, byť ich oporou pri riešení právnych problémov, diskrétnosť a presnosť. S každým klientom sa snažíme o vytvorenie harmonického vzťahu založeného na vzájomnej dôvere, ktorá je pri našej práci nevyhnutná.

Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach pozitívneho práva. Ponúkame nielen komplexný právny servis, ale aj zhotovovanie dielčích právnych úkonov, stanovísk, analýz a právnych dopadov a rizík spojených s činnosťou právnických a fyzických osôb na území Slovenskej republiky a v zahraničí. Právne poradenstvo a služby svojim klientom poskytujeme v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku. Samozrejmosťou je nadštandardná ochrana informácii.

Občianske právo

Pod pojmom občianske právo treba rozumieť právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy. Majetkovými vzťahmi sú v najvšeobecnejšej rovine také spoločenské vzťahy, ktoré sa týkajú majetku, či majetkových hodnôt. Nepochybne sem patria vlastnícke vzťahy, vzťahy disponovania majetkom, odplatné poskytovanie prác a výkonov a pod. Občianske právo upravuje aj rýdzo osobné, resp. osobnostné vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s ochranou určitých aspektov ľudskej osobnosti. Patria k nim najmä ochrana telesnej integrity, osobnej slobody, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti a pod.

Interiér Evanjelického kolégia Prešov

POSKYTUJEME:

 • vypracovanie žalôb, opravných prostriedkov a iných podaní v občianskom súdnom konaní,
 • zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci pri uplatňovaní nárokov z občianskoprávnych vzťahov (napr. nárokov vyplývajúcich z vlastníckych vzťahov, zmluvných vzťahov a iných)
 • zastupovanie klientov v dedičskom konaní
 • príprava všetkých typov zmlúv podľa požiadaviek klienta, pripomienkovanie zmlúv,
 • vymáhanie pohľadávok, zastupovanie v týchto veciach v mimosúdnom, súdnom konaní, ako aj v exekučnom konaní
 • právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz
 • kompletné právne služby pri zakladaní občianskych združení, nadácii atď.

Občianske právo

Pod pojmom občianske právo treba rozumieť právne odvetvie, ktoré všeobecne upravuje majetkové vzťahy a s nimi súvisiace osobné a osobnomajetkové vzťahy. Majetkovými vzťahmi sú v najvšeobecnejšej rovine také spoločenské vzťahy, ktoré sa týkajú majetku, či majetkových hodnôt. Nepochybne sem patria vlastnícke vzťahy, vzťahy disponovania majetkom, odplatné poskytovanie prác a výkonov a pod. Občianske právo upravuje aj rýdzo osobné, resp. osobnostné vzťahy, ktoré vznikajú v súvislosti s ochranou určitých aspektov ľudskej osobnosti. Patria k nim najmä ochrana telesnej integrity, osobnej slobody, občianskej cti, ľudskej dôstojnosti a pod.

Trestné právo

Slovenské trestné právo ako súčasť slovenského právneho poriadku je jedným z odvetví verejného práva, ktoré chráni práva a oprávnené záujmy fyzických a právnických osôb, záujmy spoločnosti a ústavné zriadenie Slovenskej republiky pred trestnými činmi taxatívne uvedenými v trestnoprávnych normách tým, že určuje, čo je trestný čin, ustanovuje podmienky trestnej zodpovednosti i beztrestnosti, druhy sankcií, spôsob ich ukladania a výkonu, upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov, práva a povinnosti obvineného, ako aj ďalších osôb zúčastnených na konaní tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní.

Evanjelické kolégium Prešov

POSKYTUJEME:

 • právne poradenstvo v oblasti trestného práva
 • obhajoba v trestnom konaní
 • zastupovanie poškodených v adhéznom konaní

Obchodné právo

Obchodné právo je jedným z najstarších odvetví práva, pričom základnou platformou procesu kreovania obchodného práva sa stalo obchodovanie ako špecifická oblasť ľudskej činnosti. Imanentnou zložkou slovenského obchodného práva je jednak úprava postavenia podnikateľských subjektov a jednak oblasť vzťahov vyplývajúcich zo samotnej podnikateľskej činnosti. Odvetvie obchodného práva prostredníctvom právnych noriem reguluje spoločensko-ekonomické vzťahy, medzi ktoré možno zaradiť najmä postavenie podnikateľov a základné atribúty podnikania, právnu úpravu obchodných spoločností a družstiev, záväzkové vzťahy a ich zabezpečenie, hospodársku súťaž a pod.

advokátska kancelária Prešov

POSKYTUJEME:

 • právne poradenstvo a vypracovanie právnych analýz
 • príprava všetkých typov zmlúv podľa požiadaviek klienta
 • Kompletné právne služby pri zakladaní obchodných spoločností (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s, družstva), vykonávaní zmien v existujúcich obchodných spoločnostiach (napr. zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena predmetov podnikania, prevod obchodného podielu a iné.)
 • zastupovanie pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci pri uplatňovaní nárokov z obchodnoprávnych vzťahov

Obchodné právo

Obchodné právo je jedným z najstarších odvetví práva, pričom základnou platformou procesu kreovania obchodného práva sa stalo obchodovanie ako špecifická oblasť ľudskej činnosti. Imanentnou zložkou slovenského obchodného práva je jednak úprava postavenia podnikateľských subjektov a jednak oblasť vzťahov vyplývajúcich zo samotnej podnikateľskej činnosti. Odvetvie obchodného práva prostredníctvom právnych noriem reguluje spoločensko-ekonomické vzťahy, medzi ktoré možno zaradiť najmä postavenie podnikateľov a základné atribúty podnikania, právnu úpravu obchodných spoločností a družstiev, záväzkové vzťahy a ich zabezpečenie, hospodársku súťaž a pod.

Daňové právo

Daňové právo bezprostredne súvisí s existenciou ekonomickej kategórie dane, ako právom regulovanej, povinnej, nenávratnej a neúčelovej peňažnej platby. Ako pododvetvie finančného práva predstavuje relatívne samostatný a otvorený okruh finančno-právnych noriem, ktoré regulujú osobitné finančno-právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s realizáciou hmotnej aj procesnej stránky inštitútu dane. Neodmysliteľnou súčasťou je inštitút daňovej kontroly, ktorou správca dane (daňový úrad, colný úrad, obec) zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov.

JUDr. Lukáš Polák

POSKYTUJEME:

 • právne poradenstvo v oblasti daňového práva
 • vypracovanie právnych analýz a príprava vybraných podaní
 • zastupovanie v daňovom konaní podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
 • zastupovanie v konaniach o preskúmavaní rozhodnutí daňových orgánov súdmi

Ďalšie oblasti špecializácie

 • Právo informačných technológii
 • Pracovné právo
 • Správne právo
 • Ochrana osobných údajov
 • Banské právo
 • Due diligence