Od svojho vzniku sa naša advokátska kancelária zameriava na poskytovanie komplexných právnych služieb najmä v odvetví obchodného, daňového a trestného práva.

Maximálna ochrana záujmov a práv nášho klienta je prvoradým cieľom našej advokátskej kancelárie. Dosahujeme ho individuálnym prístupom, transparentnosťou, efektívnosťou, ochranou poskytnutých údajov a diskrétnosťou. Orientujeme sa v slovenskom právnom prostredí a poznáme jeho špecifiká. Každý prípad riešime komplexne, nič nenechávame na náhodu. Právne služby poskytujeme slovenskej aj zahraničnej klientele. Tomuto zameraniu zodpovedá poskytovanie služieb v širokom spektre odvetví platného práva, ako aj špecializácia a jazyková vybavenosť spolupracujúcich advokátov. Uzavretým poistením zodpovednosti za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti až do výšky 100.000,- EUR plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným porušením povinností spojených s poskytovaním právnych služieb.

Advokát Prešov

JUDr. Lukáš Polák

Advokát

Právo vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rokoch 2008 – 2012. Akademický titul „JUDr.“ získal v odbore trestného práva na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach s témou rigoróznej práce Trestné činy s prvkom násilia. Svoju koncipientskú prax absolvoval v advokátskej kancelárii v Prešove. Špecializuje sa na oblasť  trestného práva. Ovláda anglický a nemecký jazyk.

SPOLUPRACUJÚCI ADVOKÁTI

JUDr. Lenka Csikyová

JUDr. Lenka Csikyová

Advokát

Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2010 s vyznamenaním a s akademickou pochvalou rektora, ako aj dekana Právnickej fakulty. V súčasnej dobe vykonáva všeobecnú prax advokáta a podieľa sa ako konzultant a mimorezortný riešiteľ na projekte Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a SAV „Interdisciplinárna analýza jazyka právnych textov“. Ovláda nemecký a anglický jazyk. Je držiteľkou jazykového certifikátu: Deutsches Sprachdiplom /Stufe II/ der Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland.

JUDr. Martin Timko

Advokát

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika ukončil v roku 2011. Prax advokátskeho koncipienta vykonával v advokátskej kancelárii PALŠA A PARTNERI, spol. s.r.o., pričom v rámci svojej koncipientskej praxe sa zameriaval na poskytovanie právnych služieb v oblastiach obchodného, občianskeho a pracovného práva. V súčasnosti vykonáva všeobecnú prax advokáta. Ovláda anglický jazkyk.