Dňa 01.11.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 52/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Účinnosťou prijatého zákona vznikla všetkým existujúcim firmám povinnosť zapísať  do neverejnej časti obchodného registra – nový údaj o konečnom užívateľovi výhod (ďalej len „KÚV“).

Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr do 31.12.2019. Návrh sa podáva na predpísanom formulári, ktorý je prílohou vyhlášky č. 25/2004 Z.z. Novozaložené firmy, musia KÚV zapisovať už pri prvozápise do obchodného registra. Táto nová povinnosť platí pre všetky nové právnické osoby, ktoré sa zapisujú do obchodného registra. Výnimkou sú subjekty verejnej správy alebo emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorí tieto údaje zapisovať nemusia.

Existujúce subjekty, ktoré už sú zapísané v obchodnom registri, musia údaje o KÚV doplniť do 31. decembra 2019.

Dôležitáje tá skutočnosť, že zápis KÚV do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis KÚV do registra partnerov verejného sektora. Údaje o KÚV zapísané do obchodného registra sa nezverejňujú a nepodliehajú súdnym a správnym poplatkom. Z uvedeného vyplýva, že pôjde o dva rôzne systémy, ktoré budú existovať nezávisle na sebe. Každá firma tak bude musieť zapísať KÚV do obchodného registra a niektoré z nich, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora (napr. v súvislosti s účasťou na verejnom obstarávaní), musia zaistiť zápis KÚV aj do registra partnerov verejného sektora.

Záver: Všetky novozaložené firmy – už automaticky od 1. novembra 2018 pri zápise do obchodného registra zapisujú aj KÚV. Už existujúce firmy (všetky právnické osoby) musia tiež do obchodného registra dopísať KÚV, a to do 31. decembra 2019.

Za nesplnenie povinnosti zapísať KÚV do obchodného registra môže registrový súd uložiť fyzickej osobe oprávnenej konať v mene zapísanej právnickej osoby pokutu až do výšky 3.310 eur.

Odporúčame Vám využiť služby našej advokátskej kancelárie, ktorá Vám s prípravou príloh ako aj so samotným zápisom KÚV do obchodného registra rada a ochotne pomôže.

JUDr. Jakub Štefanko – advokát

https://www.petranova.sk/sk/blog/10/zapis-konecneho-uzivatela-vyhod-do-obchodneho-registra-od-01-novembra-2018