Od 1. júla 2016 nadobudli účinnosť tri nové procesné kódexy: Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok. Nové kódexy prinášajú do súdnej praxe množstvo zmien. Vzhľadom na ich rozsah sme sa rozhodli ich postupne predstaviť a pripravili sme výber tých najdôležitejších. Začíname Civilným sporovým poriadkom.

Civilný sporový poriadok sa dotýka súdnych konaní, kde strany v konaní väčšinou tvrdia opak, teda sú v „spore“. Z najvýznamnejších zmien, ktoré oproti doteraz platnej legislatíve Civilný sporový poriadok prináša vyberáme:

  • doručovanie

K zásadnejším zmenám dochádza v celkovej koncepcii doručovania súdnych písomností. Zavádzajú sa nové moderné prvky elektronickej komunikácie s procesnými stranami. Civilný sporový poriadok už v nadväznosti na projekt elektronizácie justície predpokladá o. i. doručovanie písomností do elektronickej schránky. Ten, komu sa má doručovať písomnosť, môže požiadať, aby sa mu táto doručovala na jeho elektronickú adresu (e-mail).

Zavádza sa princíp prísnej zodpovednosti za správnosť údajov zapísaných vo verejných registroch a s tým spojená prísna fikcia doručovania. Súd doručuje písomnosti v prípade fyzickej osoby na adresu evidovanú v registri obyvateľov SR alebo na adresu miesta pobytu cudzinca na území SR a v prípade právnickej osoby na adresu sídla zapísaného v obchodnom registri alebo inom verejnom registri. Ak sa súdu nepodarí doručiť písomnosť na tieto evidované adresy fyzických či právnických osôb, súd nie je povinný zisťovať, kam by mohol písomnosť ešte doručovať. Jedinou výnimkou, kedy súd musí robiť aj ďalšie šetrenia na zistenie skutočného pobytu žalovaného, je doručovanie žaloby a platobného rozkazu.

  • príprava žaloby a koncentrácia konania

Ďalším prostriedkom spružnenia a zefektívnenia súdneho konania je zabezpečenie koncentrácie súdneho procesu prostredníctvom sudcovskej a zákonnej koncentrácie konania. Zákon kladie zvýšené požiadavky na procesnú aktivitu sporových strán, resp. účastníkov konania a s tým spojenú procesnú zodpovednosť so sankčnými dôsledkami v prípadoch procesnej pasivity. Súd môže určiť lehotu, v ktorej musia strany pod hrozbou sankcie predložiť všetky tvrdenia. Sankciou v tomto prípade bude, že na ďalšie tvrdenia súd nemusí prihliadať.

  • predbežné prejednanie sporu

Zavádza sa nový inštitút predbežného prejednania sporu, ktorý má slúžiť na vyjasnenie predmetu sporu a vydiskutovanie si procesných možností. Súd v rámci predbežného prejednania sporu zistí splnenie procesných podmienok, prípadne príjme opatrenia na odstránenie nedostatkov a pokúsi sa o zmier. Ak sa spor nepodarí vyriešiť zmierom, súd uloží stranám povinnosti súvisiace s prípravou pojednávania, určí, ktoré skutkové tvrdenia sú medzi stranami sporné a ktoré sú nesporné a ktoré dôkazy vykoná a ktoré nevykoná. Zároveň uvedie svoje predbežné právne posúdenie veci a uvedie predpokladaný termín pojednávania.

Pri správnej a uvážlivej aplikácii má tento inštitút potenciál výrazne zrýchliť konanie a zabrániť tzv. prekvapivým súdnym rozhodnutiam.

  • spory s ochranou slabšej strany

Budú platiť osobitné procesné postupy, ktoré poskytnú určitej skupine subjektov zvýšenú ochranu oproti všeobecnej právnej úprave. Civilný sporový poriadok za subjekt hodný takejto procesnej ochrany ustanovuje spotrebiteľa v spotrebiteľských sporoch, zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch a subjekt domáhajúci sa ochrany z porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.

Súdy budú tieto slabšie strany viac poučovať, a to nad rámec všeobecnej poučovacej povinnosti. Nebudú sa môcť spoliehať na to, že slabšia strana v konaní predloží všetky dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a môžu vykonať aj dôkazy, ktoré strany nenavrhli. Osobitosťou je aj režim procesného zastúpenia. Spotrebiteľ sa môže nechať zastúpiť napr. niektorým spotrebiteľským združením, zamestnanec odborovou organizáciou a osoba v antidiskriminačnom spore Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. V sporoch s ochranou slabšej strany sa zároveň zavádza odlišný režim napr. pri spojení vecí, zmene žaloby, rozsudku pre zmeškanie.

  • skrátené konania a skrátené rozhodnutia

Skrátené konanie sa využije pri klasickom platobnom rozkaze a európskom platobnom rozkaze. Žalovaný bude musieť svoj odpor vecne odôvodniť, nebude postačovať vyjadrenie, že s platobným rozkazom nesúhlasí. Podľa novej právnej úpravy už nebude možné vydať zmenkový a šekový platobný rozkaz a takisto ani rozkaz na plnenie.

Súdy budú môcť vydať nielen rozsudok pre zmeškanie žalovaného, ale aj rozsudok pre zmeškanie na strane žalobcu, čím jeho žalobu zamietnu. Súdy budú môcť takisto vydať rozsudok pre uznanie nároku.

  • zrýchlenie a zefektívnenie súdneho konania

Zavádzajú sa nové typy pokút, ktoré majú ambíciu zabrániť prieťahom v konaní (napr. pokuta za podanie šikanóznej alebo zjavne bezdôvodnej námietky zaujatosti sudcu alebo pokuta advokátovi za podanie neprípustného alebo nedôvodného dovolania).

Sprísňujú na podmienky na odročenie pojednávania, najmä zavedením zásady koncentrácie konania, ale aj obmedzením dôvodov, pre ktoré sa môže pojednávanie odročiť.

Zavádza sa možnosť písomných odpovedí na súdom položené otázky.

Zjednodušuje sa úprava trov konania. Opätovne sa zavádza rozhodovanie o náhrade trov konania bez návrhu, nakoľko návrhovosť tohto konania spôsobovala v praxi zbytočné aplikačné problémy a viedla k neúmernému predlžovaniu súdneho konania v dôsledku podávania opravných prostriedkov.

Zákaz tzv. „pinpongovania“ – ak odvolací súd rozhodnutie súdu prvej inštancie zruší a vec vráti na ďalšie konanie a následne bude po opätovnom rozhodnutí súdu prvej inštancie voči tomuto rozhodnutiu podané odvolanie, nesmie už odvolací súd rozhodnúť tak, že vec opätovne zruší a vráti súdu prvej inštancie, ale musí rozhodnutie potvrdiť alebo zmeniť, teda vo veci rozhodnúť. Uvedenou úpravou sa má zamedziť opakovanému zrušovaniu rozhodnutí súdu prvého stupňa a k neúmernému predlžovaniu konania.

Zdroj: Tlačová správa Ministerstva spravodlivosti SR