Od 1. augusta 2016 sú v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente všetky elektronické schránky právnických osôb zriadené na portáli www.slovensko.sk automaticky aktivované na doručovanie. Aktivácia elektronickej schránky je úkon, ktorý umožní jej využívanie na elektronické doručovanie od orgánov verejnej moci. Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb bude prebiehať postupne, v rámci prechodného obdobia, ktoré sa končí 1. 1. 2017.

V praxi to znamená, že od 1. augusta 2016 môžu byť do schránok právnických osôb doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutia do schránky majú rovnaký právny účinok akoby boli doručované v listinnej forme.

Povinná aktivácia elektronických schránok sa týka právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek.

Zmena, ktorá nastala 1. augusta 2016 spočíva v tom, že proces aktivácie elektronickej schránky týchto subjektov sa začne priamo zo zákona, tzv. „povinne“. Na začatie  povinnej aktivácie nie je potrebný žiaden úkon majiteľa, aktiváciu elektronickej schránky vykoná správca modulu elektronických schránok (Úrad vlády Slovenskej republiky).

Celý proces aktivácie elektronických schránok právnických osôb a zapísaných organizačných zložiek bude prebiehať postupne:

  • proces aktivácie sa začne 1. augusta 2016 a bude ukončený 1. 1. 2017,
  • po 1. auguste sa budú v rámci prechodného obdobia schránky automaticky aktivovať na doručovanie a to momentom prvého prístupu (prvého prihlásenia) osoby oprávnenej pristupovať a disponovať za právnickú osobu alebo zapísanú organizačnú zložku s elektronickou schránkou do elektronickej schránky, alebo
  • najneskôr  1. januára 2017, kedy budú aktivované na doručovanie všetky elektronické schránky právnických osôb a organizačných zložiek (aj tie, do ktorých nebolo počas prechodného obdobia vstúpené).

Bližšie  informácie k postupu pri aktivácii elektronických schránok v rámci prechodného obdobia nájdete v Metodickom usmernení k povinnej aktivácii.

Na to, aby ste sa vedeli prihlásiť na portál a vstúpiť do elektronickej schránky, potrebujete občiansky preukaz s elektronickým čipom a k nemu bezpečnostný osobný kód BOK (cudzinec – doklad o pobyte s elektronickým čipom a BOK).

Občiansky preukaz si vybavíte na oddelení dokladov Okresného riaditeľstva polície. Za vydanie nového občianskeho zaplatíte 4,50 eura.

K občianskemu preukazu s čipom si zabezpečte čítačku kariet a stiahnite si aplikácie eID klient a ovládače na čítačku.

 

Elektronická schránka

Schránka zriadená na portáli slúži na elektronickú komunikáciu s úradmi. Je určená na prijímanie elektronických správ a elektronických úradných rozhodnutí od inštitúcií a orgánov verejnej moci.

Právnickým osobám sa elektronická schránka zriaďuje automaticky po zápise do úradnej evidencie (obchodný register, register združení, a pod.).

Do elektronickej schránky sa dostanete cez funkciu „Prihlásiť sa na portál“, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu obrazovky. Viac o schránkach …

 

Prístup do schránky

Prístup do elektronickej schránky právnickej osoby má automaticky jej štatutár. Ten môže udeliť oprávnenie na prístup aj ďalším osobám.

Na prihlasovanie sa do elektronických schránok zriadených podľa zákona o e-Governmente je možné použiť na účely autentifikácie (procesu overenia identity, ktorá sa prihlasuje) iba občiansky preukaz s čipom a bezpečnostný osobný kód, doklad o pobyte s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód alebo alternatívny autentifikátor.

Ak je štatutárny zástupca právnickej osoby zahraničná osoba, na úplný prístup k elektronickej schránke právnickej osoby musí udeliť oprávnenie fyzickej osobe (občanovi SR, ktorý má občiansky preukaz s elektronickým čipom).

V súvislosti s povinnou aktiváciou elektronických schránok právnických osôb odporúčame štatutárnym zástupcom právnických osôb, aby si na účely prístupu do elektronickej schránky a kontroly jej obsahu zabezpečili základné technické príslušenstvo na prihlasovanie a vstup do elektronickej schránky.

Viac o zahraničných štatutároch …

Viac o udelení oprávnenia na prístup a disponovanie s elektronickou schránkou …

 

Aktivácia na doručovanie

Aktivácia elektronickej schránky je úkon, ktorý umožní využívanie elektronickej schránky na elektronické doručovanie. V praxi to znamená, že od 1. augusta 2016 môžu byť do elektronických schránok právnických osôb doručované úradné rozhodnutia v elektronickej forme. Doručené elektronické rozhodnutie do schránky má rovnaký právny účinok akoby bolo doručované v listinnej forme. Doručenie v tomto prípade potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Povinná aktivácia elektronických schránok právnických osôb na doručovanie priamo nevynucuje povinnosť právnickej osoby komunikovať elektronicky s orgánmi verejnej moci. Aktivácia na doručovanie umožní do schránky doručovať úradné rozhodnutie od orgánu verejnej moci a to aj v prípade, že by teoreticky podanie na orgán bolo začaté v listinnej forme.

 

Elektronická komunikácia a doručovanie

Elektronické správy a dokumenty sa môžu doručovať do schránky v režime obyčajného doručovania alebo doručovania do vlastných rúk. Osobitné predpisy ustanovujú, ktoré dokumenty vám majú orgány verejnej moci doručovať do vlastných rúk a ktoré nie.

Ak sa elektronicky nedoručuje do vlastných rúk, elektronická správa sa považuje za doručenú v deň nasledujúci po jej uložení do elektronickej schránky. V prípade, že sa doručuje do vlastných rúk, správa sa považuje za doručenú ak:

  • potvrdíte doručenku, a to v deň a v čase, ktorý je v nej uvedený, alebo
  • márnym uplynutím úložnej lehoty 15 dní (fikcia doručenia) odo dňa nasledujúceho po dni uloženia správy do schránky

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr, a to aj vtedy, ak sa o tom adresát nedozvedel. Ak sa správa doručuje bez fikcie doručenia, v prípade nepotvrdenia doručenky a po uplynutí 15- dňovej úložnej lehoty sa správa považuje za nedoručenú.

Pri doručovaní do vlastných rúk sa vám obsah elektronickej správy sprístupní až po potvrdení (zadanie BOK kódu) doručenia správy prostredníctvom doručenky.

 

 

Podrobnejšie informácie k téme povinnej aktivácie schránok právnických osôb  Vám poskytnú operátori Ústredného kontaktného centra na telefónnom čísle +421 2 35 803 083 v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. 

 

Zdroj: www.slovensko.sk